Политика за личните данни

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: АГРОПРАЙМ – М ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 204706204
Седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, п.к. 6000
бул./ул. ул. Ген.Иван Пашинов” № 41, ет. 5, ап. 19
Адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, п.к. 6000
бул./ул. ул. Ген.Иван Пашинов” № 41, ет. 5, ап. 19
Телефон:0887 382 802
E-mail: contact@agroprime-m.com

АГРОПРАЙМ – М ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Чл. 1. АГРОПРАЙМ – М ЕООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни на основанията изброени в чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
– Конкретно, информирано, свободно и изрично съгласие дадено от Вас.
– Изпълнение на задълженията на АГРОПРАЙМ – М ЕООД по договор с Вас.
– Спазване на задължение, произтичащо за АГРОПРАЙМ – М ЕООД по силата на нормативен акт. Например предоставяне на информация необходима за дейността на Национална агенция за приходите или Министерство на вътрешните работи.
– Изпълнение на задача от обществен интерес.
– За защита на легитимните интереси на АГРОПРАЙМ – М ЕООД или на трети лица. Например за установяване основателността на гаранционното обслужванe или разрешаване на възникнали спорове.

Чл. 2. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни от страна на АГРОПРАЙМ – М ЕООД.

1.) АГРОПРАЙМ – М ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие му предоставяте, за целите на изпълнение на договорните си задължения към вас, също и за:

– Осчетоводяване.
– Изготвяне на статистика.
– Защита на информационната сигурност.
– Разрешаване на възникнали правни спорове.
– Предоставяне на информационен бюлетин.
– Предоставяне на информация на кредитни институции, при кандидатстване за кредитиране.

2.) АГРОПРАЙМ – М ЕООД обработва Вашите лични данни съгласно:
– Добрите търговски практики и приложимите нормативни актове на Република България и Европейския съюз.
– Постигането на ясно и точно определен кръг от цели.
– Минимума от събиране и обработка на данни, необходим за постигане на горепосочените цели.
– Технологичното време необходимо за постигане на горепосочените цели.
– Принципа за точност и актуалност на данните.
– Необходимостта от цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Чл. 3. Видове данни, които АГРОПРАЙМ – М ЕООД събира, обработва и съхранява и процедурите за това:

1.) Процедури за събиране и обработка:
– Създаване на профил в електронния магазин – дава възможност за легитимация на клиента пред АГРОПРАЙМ – М ЕООД, във връзка с предоставяне на различни услуги, включително и упражняване на права свързани с личните му данни.
– Обработка на плащане за продукт/услуга и счетоводно отчитане – целта на тази операция е осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводството.
– Обработка на поръчка – целта на тази операция е приемане на поръчка, уточняване на параметрите на сделка между АГРОПРАЙМ – М ЕООД и Вас, и доставка. Поръчките се правят през сайтовете, електронната поща или телефоните за връзка на АГРОПРАЙМ – М ЕООД.
– Обработка на заявка за кандидатстване за кредит – АГРОПРАЙМ – М ЕООД събира данни по такива заявки, само с цел препращането им към съответната кредитна институция, същите не се съхраняват в бази данни на АГРОПРАЙМ – М ЕООД.

2.) Видове обработвани данни:
– Ваши индивидуализиращи данни: Име, ЕГН, Адрес, Електронна поща и IP адрес – за да може да бъдете индивидуализирани като страна по договор с АГРОПРАЙМ – М ЕООД и да бъде изпълнено дължимото към вас.
– Информация, свързана с плащане и избраните методи на плащане – за целите на разплащането и осчетоводяването.
– Данни поискани от кредитни институции, при кандидатстване за кредит. АГРОПРАЙМ – М ЕООД си сътрудничи с редица кредитни институции, за да предостави на потенциалните си клиенти възможността да кандидатстват за кредитиране. За да се възползват от тази възможност, кандидатите трябва да предоставят на АГРОПРАЙМ – М ЕООД лични данни, посочени от съответната кредитна институция съгласно нейния предмет на дейност, които АГРОПРАЙМ – М ЕООД предава на кредитната институция, без да ги обработва или съхранява за свои цели.

3.) АГРОПРАЙМ – М ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
– Разкриват расов или етнически произход.
– Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации.
– Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

4.) АГРОПРАЙМ – М ЕООД не използва автоматизирано обработване, включително профилиране на събираните лични данни.

Чл. 4. Срок за съхранение на личните Ви данни.

1.) АГРОПРАЙМ – М ЕООД съхранява Вашите лични данни в продължение на 14 дни след получаването на стоката. След изтичането на този срок, АГРОПРАЙМ – М ЕООД, в качеството си на администратор полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши лични данни, без ненужно забавяне.

2.) АГРОПРАЙМ – М ЕООД Ви уведомява, в случай, че е необходимо удължаване на срока за съхранение на данните, с оглед изпълнение на договора с вас, изпълнение на законови задължения или защита на легитимни интереси на АГРОПРАЙМ – М ЕООД.

Чл. 5. Хипотези, при които АГРОПРАЙМ – М ЕООД предава личните ви данни на трети лица.

1.) Необходимост от транспортни услуги – в такъв случай АГРОПРАЙМ – М ЕООД предоставя на куриерската фирма ангажирана с доставката на поръчаната от Вас стока, данните необходими за навременна и адекватна доставка. В такъв случай доставчикът се явява обработващ лични данни спрямо администратора АГРОПРАЙМ – М ЕООД.

2.) Кандидатстване за кредитиране, свързано с покупката на стоки предлагани от АГРОПРАЙМ – М ЕООД. Ако желаете да се възползвате от тази възможност, вие трябва да предоставите на АГРОПРАЙМ – М ЕООД свои лични данни съгласно форма определена от кредитната институция към която отправяте заявката. АГРОПРАЙМ – М ЕООД събира тези данни само за да ги предаде на съответната кредитна институция не съхранява и не използва тези данни за свои цели. В тази хипотеза АГРОПРАЙМ – М ЕООД се явява обработващ лични данни, а кредитната институция е администратор.

3.) Нормативен акт задължава АГРОПРАЙМ – М ЕООД да предаде лични данни (най-често в съдействие на надлежно упълномощени държавни органи).

4.) Посоченият кръг от лица, на които АГРОПРАЙМ – М ЕООД предоставя ваши лични данни в определени хипотези, спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на лични данни.

Чл. 6. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.

1.) Право на достъп.
– Вие имате право да изискате и получите от АГРОПРАЙМ – М ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
– Вие имате право да получите достъп до цялата информация свързана със събирането, обработването или съхранението на ваши лични данни от страна на АГРОПРАЙМ – М ЕООД, включително и самите данни.
– При поискване АГРОПРАЙМ – М ЕООД Ви предоставя горепосочената информация в електронна или друга подходяща форма.
– Предоставянето на достъпа до данните е безплатно, но АГРОПРАЙМ – М ЕООД си запазва правото да наложи такса за администриране, в случай на повтаряемост или прекомерност на исканията.
2.) Право на коригиране или попълване. Вие имате право да поискате от АГРОПРАЙМ – М ЕООД да:
– Коригира неточности в лични данни свързани с Вас.
– Да попълни непълноти в лични данни свързани с Вас.

3.) Право на изтриване.

а.) Вие имате правото да поискате от АГРОПРАЙМ – М ЕООД да изтрие свързаните с Вас лични данни, а АГРОПРАЙМ – М ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
– Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин.
– Вие сте оттеглили своето съгласие, върху което се е основало обработването на данните и няма друго правно основание за обработването.
– Вие възразявате срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.
– Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

б.) АГРОПРАЙМ – М ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
– С цел спазване на правно задължение, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо АГРОПРАЙМ – М ЕООД или за изпълнението на задача от обществен интерес.
– С цел установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

4.) Право на възражение. Вие може да възразите по всяко време срещу обработването на ваши лични данни от страна на АГРОПРАЙМ – М ЕООД, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

5.) Право на преносимост. В случай, че АГРОПРАЙМ – М ЕООД обработва ваши лични данни въз основа на ваше съгласие или поради необходимост при изпълнение по договор с вас, вие може да поискате от АГРОПРАЙМ – М ЕООД да:
– Ви предостави Вашите лични данни в четим формат.
– Предостави вашите лични данни на друг администратор, ако това е технически възможно.

6.) Упражняване на правата свързани със събирането, обработката и съхранението на лични данни.
– АГРОПРАЙМ – М ЕООД осигурява възможност за отправяне на горепосочените искания, чрез Вашия профил в сайта https://www.agroprime-m.com/.
– В случай, че нямате профил може да изпратите заявление в свободен текст до contact@agroprime-m.com.

Чл. 7. Задължения на АГРОПРАЙМ – М ЕООД при нарушение на сигурността на личните ви данни.

1.) Ако АГРОПРАЙМ – М ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

2.) АГРОПРАЙМ – М ЕООД се освобождава от задължението да Ви уведоми, ако:
– Са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността.
– Са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.
– Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Ако установите нарушения при събирането, обработката или съхранението на ваши лични данни, препоръчваме да се свържете с компетентния надзорен орган, за когото предоставяме следната информация:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg